இலங்கையின் விமானவியல் தொல்பொருளியல்
விமானவியல் தொல்பொருளியல் இலங்கையில் நிறுவுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகளை பதிவிடுவதற்கு இந்த வலைப்பதிவு(புளோக்) குறிப்பு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது

புராதன இலங்கையில் விமான நிலையங்கள்

புராதன இலங்கையில் விமான நிலையங்கள் அமைந்திருந்த இடம்பெற

அனுமானிக்கப்படும் இடங்கள்