අප හා සම්බන්ධ වන්න (ඔබ දන්නා පුරාණෝක්ති මෙහි සදහන් කරන්න)