ගුවන්තොටුපොළ පැවතියේයැයි අනුමාන කරන ස්ථාන:

පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපොළ පැවතියේයැයි අනුමාන කරන ස්ථාන: